ΠΡΟΣΦΟΡΑ BONUS EXCLUSIVE

Επωφεληθείτε από την online προσφορά περιορισμένης διάρκειας του Bonus Exclusive και αξιοποιείστε τους Bonus πόντους σας με τον καλύτερο τρόπο

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ CJ930T HOOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Με περιστρεφόμενη βούρτσα
  • Αποσπώμενος κάδος νερου
  • Κουμπί για απελευθέρωση του απορρυπαντικού
  • Περιλαμβάνει συσκευασία απορρυπαντικού600ml
  • Μήκος καλωδίου8 μέτρα
  • Ακτίνα δράσης8.5 μέτρα
  • Διαθέτει απορρόφηση υγρών
  • Πτυσσόμενο χερούλι για εύκολη μεταφορά
Κωδικός: 13831
Με
74.000
BONUS ΠΟΝΤΟΥΣ
Αντί
82.000
BONUS ΠΟΝΤΟΥΣ

Όροι Bonus Exclusive

A. Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας Bonus Exclusive
1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus www.alpha.gr/bonus, η Τράπεζα προσφέρει την Υπηρεσία Bonus Exclusive στους Κατόχους των ακόλουθων καρτών της, Gold Enter Bonus American Express, Private Enter Bonus American Express, Gold Enter Bonus MasterCard, Private Enter Bonus MasterCard, Platinum Bonus MasterCard, Χρυσή Alpha Bank Bonus Visa, Χρυσή Alpha Bank Bonus MasterCard, Diners Club Prestige, Diners Club Prestige Vodafone, Κάρτα American Express ή Χρυσή Κάρτα American Express βάσει της ισχύουσας πολιτικής της Τραπέζης, ως εκάστοτε ισχύει και γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα της www.alpha.gr, καθώς και στην Υπηρεσία www.alphabonus.gr/bonusexclusive. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών αποτελούν τα μέλη της Υπηρεσία Bonus Exclusive στα πλαίσια του Προγράμματος Bonus.
2. Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Bonus Exclusive, το επιλεγμένο πελατολόγιο απολαμβάνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης των Πόντων του σε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και από πολλές επιλογές προϊόντων, όπως αυτές αναφέρονται στο υπό στοιχεία Β της παρούσας, ανανεώνονται, τροποποιούνται και γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.alphabonus.gr/bonusexclusive, το Bonus App,  καθώς και με όποιο άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο η Τράπεζα.
3. H χρήση της Κάρτας για την συλλογή των Πόντων ή/και η εξαργύρωση των Πόντων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων Όρων του Προγράμματος και της παρούσας Υπηρεσίας.
4. Οι Πόντοι δεν δύναται να εξαργυρώνονται με χρήματα ή σε συνδυασμό με άλλου είδους προσφορά, προώθηση, έκπτωση εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου.
5. Εξυπηρέτηση Πελατών. Ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας τα μέλη της Υπηρεσία Bonus Exclusive, κάτοχοι καρτών Platinum Bonus MasterCard, Χρυσή Alpha Bank Bonus Visa, Χρυσή Alpha Bank Bonus MasterCard, Diners Club Prestige, Diners Club Prestige Vodafone, Κάρτα American Express ή Χρυσή Κάρτα American Express μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 210 989 2881, Gold Enter Bonus American Express, Gold Enter Bonus MasterCard, στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 7000, Private Enter Bonus American Express, Private Enter Bonus MasterCard στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 5000 ή σε όποιον τηλεφωνικό αριθμό τους γνωστοποιεί η Τράπεζα με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της, μέσο.
6. Κάθε Μέλος οφείλει να πραγματοποιεί ο ίδιος τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξαργύρωση των Πόντων του στην επιλογή που επιθυμεί, άλλως η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη αν η εξαργύρωση των Πόντων του Μέλους έγινε από πρόσωπο που δεν ήταν σχετικά εξουσιοδοτημένο από το Μέλος ή ενήργησε διαφορετικά από ό,τι το είχε εξουσιοδοτήσει το Μέλος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
7. Οι παρόντες όροι της Υπηρεσίας υπόκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των Όρων Επιβραβεύσεως του Προγράμματος Bonus, ως εκάστοτε ισχύουν.
8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εξαργύρωση Πόντων σε Bonus Exclusive Experience ή «Εμπειρίες»
1. Εξαργύρωση Πόντων σε Bonus Exclusive Εxperiences ή Εμπειρίες. Το επιλεγμένο πελατολόγιο Μελών του Προγράμματος μπορεί να ανταλλάξει τους Πόντους του με την συμμετοχή του σε υψηλών προδιαγραφών Εμπειρίες ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως αυτές κάθε φορά εξειδικεύονται, ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με νέες καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Υπηρεσίας. Οι διαθέσιμες Εμπειρίες γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, καθώς και με κάθε μέσο που κρίνει πρόσφορο η Τράπεζα για την ενημέρωση των πελατών της.
2. Διαδικασία Εξαργύρωσης. Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις Εμπειρίες και τα υποδεικνυόμενα βήματα για την εξαργύρωση των Πόντων του Μέλους με Εμπειρίες είναι διαρκώς αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.alphabonus.gr/bonusexclusive, ως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση επικοινωνίας του Μέλους με την ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μαγνητοφώνησης της συνομιλίας με το Μέλος, αφού πρώτα τον ενημερώσει περί τούτου. Στη περίπτωση που οι διαθέσιμοι Πόντοι του Μέλους δεν επαρκούν για την συμμετοχή του στην Εμπειρία, παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να εξαργυρώσει όσους Πόντους διαθέτει χρεώνοντας το υπόλοιπο του κόστους της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε Κάρτα του. Η δήλωση συμμετοχής στην Εμπειρία ολοκληρώνεται με την παραλαβή μηνύματος επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει το Μέλος.
3. Πολιτική ακυρώσεως. Ακύρωση συμμετοχής του Μέλους στην Εμπειρία επιτρέπεται, εφόσον δηλωθεί τηλεφωνικώς στην ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών Εξυπηρέτηση Πελατών τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Εμπειρίας με την επιφύλαξη του όρου 4 κατωτέρω. Στη περίπτωση αυτή, οι Πόντοι που δαπανήθηκαν για την Εμπειρία, επιστρέφονται στην Κάρτα και ακυρώνεται τυχόν συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε με την Κάρτα του Μέλους, εάν το Μέλος είχε εξαργυρώσει Πόντους σε συνδυασμό με χρέωση της Κάρτας του, για να συμμετάσχει στην Εμπειρία. Εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής του Μέλους συνεπάγεται οριστική απώλεια των Πόντων που δαπανήθηκαν για την Εμπειρία και μη δυνατότητα ακύρωσης της χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στην Κάρτα του Μέλους.
4. Σε περίπτωση απρόοπτης αναβολής ή ματαίωσης προγραμματισμένης Εμπειρίας με υπαιτιότητα της Τραπέζης ή του συνεργάτη της Εμπειρίας ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παρέχεται η δυνατότητα στο Μέλος, κατά παρέκκλιση από τον όρο 3 ανωτέρω, να ζητήσει την επιστροφή των Πόντων που δαπάνησε για την Εμπειρία και την ακύρωση της τυχόν συναλλαγής που πραγματοποίησε με την Κάρτα του, εάν είχε εξαργυρώσει Πόντους σε συνδυασμό με χρέωση της Κάρτας του, για να συμμετάσχει στην Εμπειρία. Κατά περίπτωση, η Τράπεζα δικαιούται να προτείνει στο Μέλος εναλλακτικές επιλογές ίδιων ή/και ανώτερων προδιαγραφών με την Εμπειρία που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε.
5. Διάρκεια Εμπειριών. Οι Εμπειρίες δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/και διαθεσιμότητας. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε κράτηση Εμπειρίας μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Εμπειρίας ή/και μετά την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής.
6. Παράπονα που αφορούν Εμπειρία υποβάλλονται από τα Μέλη στην ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Εμπειρίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εξαργύρωση Πόντων σε εξατομικευμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
1. Εξαργύρωση σε εξατομικευμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες. Το επιλεγμένο πελατολόγιο Μελών μπορεί να ανταλλάξει τους Πόντους του με την παροχή εξατομικευμένων και ειδικά σχεδιασμένων ταξιδιωτικών εμπειριών, απολαμβάνοντας τις προνομιακές Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τράπεζα σε συνεργασία με διακεκριμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες, όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο η Τράπεζα για την ενημέρωση των πελατών της.
2. Διαδικασία Εξαργύρωσης. . Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες και τα υποδεικνυόμενα βήματα για την εξαργύρωση των Πόντων του Μέλους με Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες είναι διαρκώς αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.alphabonus.gr/bonusexclusive, ως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση επικοινωνίας του Μέλους με την ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μαγνητοφώνησης της συνομιλίας με το Μέλος, αφού πρώτα τον ενημερώσει περί τούτου. Η επιλογή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας παρέχει την δυνατότητα στο Μέλος να οργανώσει το ταξίδι στον προορισμό που επιθυμεί, με ελεύθερη επιλογή της μεταφορικής εταιρείας που θα ταξιδέψει, του ξενοδοχείου που θα διαμείνει, των μέσων μετακίνησής του στον τόπο του προορισμού του, προσθέτοντας όσα ακόμα προνόμια επιθυμεί να απολαύσει στο ταξίδι του. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου ταξιδιού του, υπολογίζεται η συνολική χρηματική αξία αυτού και μετατρέπεται σε Πόντους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική εξαργύρωσης των Πόντων που έχει γνωστοποιηθεί από την Τράπεζα στον ταξιδιωτικό πράκτορα. Διευκρινίζεται ότι φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το κόστος έκδοσης εισιτηρίων επιβαρύνουν τo Mέλος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πράκτορα. Στη περίπτωση που οι διαθέσιμοι Πόντοι του Μέλους δεν επαρκούν για την παροχή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα στο Μέλος, εφόσον το επιθυμεί, να εξαργυρώσει όσους Πόντους διαθέτει χρεώνοντας το υπόλοιπο του κόστους της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας σε Κάρτα του με δικαιούχο τον συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πράκτορα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις. Η τηλεφωνική κράτηση της εξατομικευμένης Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, ολοκληρώνεται με την παραλαβή μηνύματος επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει το Μέλος, στην οποία θα σταλεί και κάθε συμβατικό έγγραφο της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας (εισιτήρια, επιβεβαίωση διαμονής κλπ.).
3. Πολιτική ακυρώσεως. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακυρώσεως της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας ισχύει η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αλλαγής ή ακυρώσεως της μεταφορικής εταιρείας και του ξενοδοχείου που επέλεξε το Μέλος για την μεταφορά και διαμονή του. Εφόσον, η ακύρωση πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, οι Πόντοι που δαπάνησε το Μέλος για την παροχή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, επιστρέφονται στην Κάρτα του και ακυρώνεται τυχόν συναλλαγή από απόσταση που πραγματοποιήθηκε με την Κάρτα του, εάν το Μέλος είχε εξαργυρώσει Πόντους σε συνδυασμό με χρέωση της Κάρτας του, για την παροχή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας. Εκπρόθεσμη ακύρωση της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας συνεπάγεται οριστική απώλεια των Πόντων που δαπάνησε για την Ταξιδιωτική Υπηρεσία και μη δυνατότητα ακύρωσης της χρέωσης που πραγματοποιήθηκε με την Κάρτα του Μέλους.
4. Η εξαργύρωση των Πόντων σε Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνει τους φόρους, τέλη αεροδρομίου, επασφάλιστρα, καθώς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλεται στους πελάτες.
5. Παράπονα που αφορούν Ταξιδιωτική Υπηρεσία υποβάλλονται από τα Μέλη στην ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παροχής της.

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εξαργύρωση Πόντων με ελεύθερη επιλογή Προϊόντων από επιλεγμένους Συνεργάτες
1. Εξαργύρωση Πόντων. Τα επιλεγμένα Μέλη μπορούν να ανταλλάξουν τους Πόντους τους με τα προϊόντα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες συγκεκριμένων Συνεργατών, όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.alphabonus.gr/bonusexclusive, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο η Τράπεζα για την ενημέρωση των πελατών της.
2. Διαδικασία Εξαργύρωσης. Το Μέλος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του επιλεγμένου Συνεργάτη, ώστε να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και στη συνέχεια να ενημερώσει την Τράπεζα για το προϊόν που τον ενδιαφέρει και να εξαργυρώσει τους Πόντους του, ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα βήματα που είναι διαρκώς αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.alphabonus.gr/bonusexclusive, ως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση επικοινωνίας του Μέλους με την ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μαγνητοφώνησης της συνομιλίας με το Μέλος, αφού πρώτα τον ενημερώσει περί τούτου. Στη περίπτωση που οι διαθέσιμοι Πόντοι του Μέλους δεν επαρκούν για απόκτηση του προϊόντος που έχει επιλέξει, παρέχεται η δυνατότητα στο Μέλος, εφόσον το επιθυμεί, να εξαργυρώσει όσους Πόντους διαθέτει χρεώνοντας το υπόλοιπο του κόστους του επιλεγμένου προϊόντος σε οποιαδήποτε Κάρτα του. Στη περίπτωση που το υπολειπόμενο ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100 €) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με έως και τρεις (3) άτοκες δόσεις. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την προώθηση της παραγγελίας του Μέλους στον οικείο Συνεργάτη που διαθέτει το προϊόν.
3. Παράδοση Προϊόντων: Ο τρόπος και η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική παράδοσης του Συνεργάτη που διαθέτει το προϊόν σε συνεργασία με την ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών.
4. Δικαίωμα Επιστροφής Προϊόντων: Το Μέλος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ή να ζητήσει την αντικατάσταση των προϊόντων που επέλεξε. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους του Μέλους, η Τράπεζα διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στον αντίστοιχο Συνεργάτη του Προγράμματος, ο οποίος κατόπιν παραλαβής και ελέγχου της κατάστασης του προϊόντος, γνωστοποιεί άμεσα στην Τράπεζα αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα του Μέλους, με συνέπεια η Τράπεζα να προβεί εν συνεχεία είτε στην επιστροφή των αντίστοιχων Πόντων και του τυχόν χρηματικού ποσού που χρεώθηκε στην Κάρτα στο Λογαριασμό Πόντων, είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος. Η Τράπεζα, κατόπιν συνεννόησης με τους Συνεργάτες του Προγράμματος, δύναται να προβαίνει σε εξαίρεση ορισμένων ειδών από τη δυνατότητα επιστροφής τους, για τα οποία θα λαμβάνει γνώση το Μέλος μέσω του εκάστοτε Καταλόγου ή με κάθε πρόσφορο μέσο. Η επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται αποδεκτή, βάσει της εκάστοτε πολιτικής επιστροφών του κάθε Συνεργάτη του Προγράμματος και εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία, η οποία δεν έχει ανοιχτεί. Στην περίπτωση που η συσκευασία έχει ανοιχτεί, επιστροφή γίνεται αποδεκτή μόνο σε περίπτωση που το προϊόν τυγχάνει να είναι ελαττωματικό. Προϊόν που έχει αντικατασταθεί κατά τα ως άνω δεν επιστρέφεται ούτε αντικαθίσταται εκ νέου, παρά μόνο για πραγματικά ελαττώματα. Τυχόν έξοδα επιστροφής στις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Μέλος, εκτός από την περίπτωση πραγματικού ελαττώματος του προϊόντος. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει κατά την επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος με Συνεργάτη του Προγράμματος αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο τελευταίος.
5. Διάρκεια Προσφορών Εξαργύρωσης. Τα προϊόντα των Συνεργατών δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/και διαθεσιμότητας. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων.
6. Καθορισμός Προσφορών Εξαργύρωσης. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται έναντι ολόκληρης της αξίας προϊόντων προσδιορίζεται από τον ίδιο το Συνεργάτη που διαθέτει το εκάστοτε προϊόν.
7. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα κλπ. των προϊόντων και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη από τους Συνεργάτες που διαθέτουν τα προϊόντα. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Συνεργάτης αποσύρει ή αναστείλει την διαθεσιμότητα προϊόντων.
8. Ερωτήσεις που αφορούν τη μη παραλαβή των προϊόντων υποβάλλονται από τα Μέλη στην ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών εντός δύο (2) μηνών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Γ. Εξαργύρωση Πόντων σε Κατάλογο
1. Εξαργύρωση πόντων σε προϊόντα και υπηρεσίες Καταλόγου. Τα Μέλη επιτρέπεται να ανταλλάξουν Πόντους με είδη που περιέχονται στον εκάστοτε κατάλογο (εφεξής «Κατάλογος»), τα οποία τους αποστέλλονται ταχυδρομικά στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν ή σύμφωνα με τη διαδικασία που τους γνωστοποιεί η Τράπεζα ή με Προγράμματα που οργανώνει η Τράπεζα από κοινού με τους Συνεργάτες του Προγράμματος με τους εξής τρόπους:
α) Απόκτηση προεπιλεγμένων προϊόντων ή αποδοχή προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι Πόντων.
β) Προβλέπεται ως δυνατή, κατά τη κρίση της Τραπέζης, η δυνατότητα εξαργύρωσης Πόντων για την απόκτηση προϊόντων ή την αποδοχή προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι Πόντων που θα αναγράφεται στον Κατάλογο, η οποία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της Κάρτας και ισόποση χρέωση του Λογαριασμού του Μέλους.
γ) Η εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων δύναται να επιτραπεί και απευθείας σε Συνεργάτη του Προγράμματος κατά τη διάρκεια έγκυρης συναλλαγής του Μέλους με τη χρήση της Κάρτας. Ως συναλλαγή νοείται μόνο η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από το Μέλος, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων (π.χ. Εξαργύρωση Πόντων ως δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα). Κάθε Συνεργάτης του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα για την εξαργύρωση Πόντων να υποχρεώνει το Μέλος να προβαίνει είτε σε μια ελάχιστη καταβολή μετρητών, πέραν του ποσού που αντιστοιχούν οι διαθέσιμοι Πόντοι του, είτε σε χρέωση της Κάρτας του με το ελάχιστο αυτό ποσό αντίστοιχα.
2. Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας για την ανταλλαγή Πόντων με προϊόντα ή υπηρεσίες από τον Κατάλογο: Το Μέλος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του επιλεγμένου συνεργάτη, ώστε να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και στη συνέχεια να ενημερώσει την Τράπεζα για το προϊόν που τον ενδιαφέρει εξαργυρώνοντας τους αντίστοιχους Πόντους του, ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα βήματα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.alphabonus.gr/bonusexclusive, ως εκάστοτε ισχύουν.
3. Δικαίωμα Επιστροφής Προϊόντων ή Ακυρώσεως Υπηρεσιών: Το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος ή ακυρώσεως της επιλεγείσας υπηρεσίας πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ανωτέρω Παραρτήματος του Κεφαλαίου Β των παρόντων Όρων περί Εξαργύρωσης Πόντων με ελεύθερη επιλογή Προϊόντων από επιλεγμένους Συνεργάτες, οι οποίοι εφαρμόζονται αναλογικά εν προκειμένω.
4. Διάρκεια Προσφορών Εξαργύρωσης. Οι Προσφορές Εξαργυρώσεων δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/και διαθεσιμότητας (π.χ. ανάλογα με την ύπαρξη αποθεμάτων του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Ο Συνεργάτης του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς ή/και μετά την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων.
5. Καθορισμός Προσφορών Εξαργύρωσης. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται έναντι ολόκληρης της αξίας προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται από τον ίδιο το Συνεργάτη του Προγράμματος που παρέχει την εκάστοτε Προσφορά Εξαργύρωσης. Πόντοι δεν δύναται να εξαργυρώνονται σε συνδυασμό με άλλου είδους προσφορά, προώθηση, έκπτωση εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου.
6. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα κλπ. των προϊόντων και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη του Προγράμματος από τους Συνεργάτες του Προγράμματος και περιέχονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κατάλογο ή/και την μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης Πόντων από οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προγράμματος. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που Συνεργάτης του Προγράμματος, που προμηθεύει τα προϊόντα ή παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο, τα αποσύρει ή αναστείλει την προσφορά του. Στη περίπτωση αυτή η Τράπεζα ενημερώνει το Μέλος και του προτείνει εναλλακτικές, ίσης ή αντίστοιχης αξίας, επιλογές.
7. Ερωτήσεις που αφορούν τη μη παραλαβή των προϊόντων ή τη μη παροχή των υπηρεσιών υποβάλλονται από τα Μέλη στην ανωτέρω, υπό στοιχεία Α5, οριζόμενη Εξυπηρέτηση Πελατών εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη του δελτίου παραγγελίας.

Οι παρόντες υπό Β Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι Εξαργυρώσεως σε προϊόντα και υπηρεσίες, λειτουργούν συμπληρωματικά με τους υπό Α Όρους και Προϋποθέσεις χρήσεως της Υπηρεσίας Bonus Exclusive και του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus αποτελώντας ενιαίο και αναπόσπαστο όλο με αυτούς.A. OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ BONUS

Ι. Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης των συναλλαγών των πελατών - Κατόχων Καρτών της Τραπέζης, σύμφωνα με το οποίο οι Κάτοχοι κερδίζουν Πόντους κάθε φορά που χρησιμοποιούν την Κάρτα τους για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η ως άνω επιβράβευση αποδίδεται και σε πελάτες της Τραπέζης, που διατηρούν προϊόντα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus και αποδίδουν Πόντους στην Bonus κάρτα τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους εκάστου προϊόντος. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Bonus διέπεται από τους παρόντες ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.

ΙΙ. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, οι παρακάτω όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως.

(α) Κάρτα: η χρεωστική, πιστωτική ή διευκολύνσεως κάρτα που εκδίδεται από την Τράπεζα, διέπεται από τους όρους της εκάστοτε σύμβασης χορήγησής της και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus, συμπεριλαμβανομένης και Κάρτας εκδόσεως Συνεργάτη του Προγράμματος (co-branded κάρτα).

(β) Προϊόν: το καταθετικό ή πιστωτικό προϊόν, πλην της Κάρτας, που εκδίδεται από την Τράπεζα, διέπεται από τους όρους της εκάστοτε σύμβασης χορήγησής του, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Bonus, φέρει το διακριτικό γνώρισμα «Bonus» και είναι συνδεδεμένο με Κάρτα της Τραπέζης.

(γ) Kάτοχος: ο νόμιμος κάτοχος της Κάρτας

(δ) Πελάτης: ο νόμιμος πελάτης της Τραπέζης στον οποίο έχει χορηγηθεί το Προϊόν.

(ε) Λογαριασμός Πόντων ή Ενιαίος Λογαριασμός Πόντων (My Bonus Λογαριασμός): ο Λογαριασμός παρακολούθησης των Πόντων κάθε Κατόχου ή/και Πελάτη.

(στ) Λογαριασμός της Κάρτας: το μηνιαίο σημείωμα που εκδίδει η Τράπεζα στο οποίο εμφανίζεται η συνολική κίνηση της Κάρτας σύμφωνα με τη σύμβαση χορήγησης αυτής.

(ζ) Μέλος του Προγράμματος ή Μέλος: ο Κάτοχος ή/και ο Πελάτης που αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Προγράμματος.

(η) Όροι του Προγράμματος: οι παρόντες ειδικοί όροι συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(θ) Πόντοι: ο μηχανισμός μέσω του οποίου η Τράπεζα και οι Συνεργάτες του Προγράμματος υπολογίζουν την αξία της καταναλωτικής κίνησης κάθε Μέλους με σκοπό την επιβράβευση του για τη συχνή χρήση της Κάρτας του.

(ι) Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus ή Πρόγραμμα: το πρόγραμμα Επιβράβευσης Κατόχων Καρτών της Τραπέζης, με το οποίο οι τελευταίοι συλλέγουν Πόντους κάθε φορά που κάνουν χρήση της Κάρτας τους για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, Πόντοι αποδίδονται στους Πελάτες και από τα Προϊόντα της Τραπέζης, που είναι εκάστοτε συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους εκάστου Προϊόντος και με τη διενέργεια των προβλεπόμενων σε αυτούς συναλλαγών. Οι Πόντοι που συλλέγονται από τα Μέλη εξαργυρώνονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(ια) Συνεργάτες του Προγράμματος ή Συνεργάτες: οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να διακρίνει τους Συνεργάτες του Προγράμματος σε απλούς (Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις) και Μεγάλους Συνεργάτες. Το Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερωθεί για την ως άνω διάκριση μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης: www.alpha.gr/bonus

(ιβ) Τράπεζα: Η Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.

(ιγ) Υπαγόμενη Συναλλαγή: Η συναλλαγή που γίνεται με τη χρήση της Κάρτας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κεφ. IV παρ. 2 των παρόντων Όρων του Προγράμματος.

ΙΙΙ. Γενικοί Όροι

1. Ιδιότητα Μέλους: Ο Κάτοχος Κάρτας και ο Πελάτης που διατηρεί Προϊόν της Τραπέζης αποκτά αυτοδίκαια την ιδιότητα του Μέλους. Ο Κάτοχος ή/και ο Πελάτης διατηρεί την ιδιότητα του Μέλους, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων της σύμβασης χορήγησης της Κάρτας ή του Προϊόντος αντίστοιχα και των Όρων του Προγράμματος, τα οποία αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. Η χρήση του Προγράμματος είναι προαιρετική και στη διάθεση του Κατόχου.

2. Λογαριασμός Πόντων ή Ενιαίος Λογαριασμός Πόντων (My Bonus Λογαριασμός): η Τράπεζα, τηρεί πελατοκεντρικά για κάθε Μέλος ένα Ενιαίο Λογαριασμό Πόντων στον οποίο συγκεντρώνεται το σύνολο των Πόντων από όλα τα Προϊόντα και τις Κάρτες του Μέλους, κύριες και πρόσθετες. Στον Ενιαίο Λογαριασμό Πόντων το Μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση από κάθε Κάρτα του που συμμετέχει σε αυτόν, κύρια και πρόσθετη. Στον Ενιαίο Λογαριασμό Πόντων δεν συμπεριλαμβάνονται οι πόντοι που συλλέγονται από εταιρικές κάρτες του Μέλους, για τις οποίες τηρείται χωριστός Λογαριασμός Πόντων.

3. Ενημέρωση: Κάθε Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τον Λογαριασμό της Κάρτας ή του Προϊόντος του, για τους πόντους που έχει συγκεντρώσει στο Λογαριασμό Πόντων του ή στον Ενιαίο Λογαριασμό Πόντων του, καθώς και για τους Πόντους που πρόκειται να λήξουν. Το Μέλος οφείλει να τηρεί αντίγραφα των συναλλαγών του ώστε να ελέγχει αυτές που χορηγούν Πόντους. Ο Λογαριασμός της Κάρτας του Μέλους δεν παρέχει αναλυτικές πληροφορίες συλλογής Πόντων ανά Υπαγόμενη Συναλλαγή. Κάθε Μέλος του Προγράμματος δύναται ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει γνώση των συνολικών του πόντων που έχει συγκεντρώσει από όλα τα Προϊόντα και τις Κάρτες του, κύριες και πρόσθετες, στον Ενιαίο Λογαριασμό Πόντων του, μέσω της Online Ενημέρωσης Πόντων (Υπηρεσία «Online My Bonus»).

4. Τροποποίηση του Προγράμματος: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης www.alpha.gr/bonus ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Τραπέζης μέσο και ισχύουν ένα (1) μήνα από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίησή τους στα Μέλη. H χρήση της Κάρτας και του Προϊόντος για τη συλλογή ή/και την εξαργύρωση Πόντων συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος.

5. Λήξη του Προγράμματος: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με προηγούμενη ειδοποίηση του Μέλους του Προγράμματος, μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης www.alpha.gr/bonus ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Τραπέζης μέσο. Η λήξη του Προγράμματος λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση. Εντός της ως άνω προθεσμίας, τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώνουν τους Πόντους που έχουν συγκεντρώσει, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος.

6. Επικοινωνία: Οι Όροι του Προγράμματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr/bonus από την οποία είναι δυνατή η εκτύπωσή τους.

7. Συνεργάτες του Προγράμματος: Τα Μέλη του Προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται για τους εκάστοτε Συνεργάτες του Προγράμματος τηλεφωνικά στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 801 11 326 0000 από σταθερό ή στο 210 326 0000 από κινητό, μέσω ειδικών καταχωρήσεων ή εντύπων στους Λογαριασμούς των Καρτών, μέσω των ιστοσελίδων του Προγράμματος, καθώς και με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της Τραπέζης μέσο. Η διακοπή της συμμετοχής Συνεργάτη στο Πρόγραμμα, για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται την άμεση κατάργηση της δυνατότητας συλλογής επιπλέον πόντων και εξαργύρωσης σε αυτόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Μελών του Προγράμματος.

8. Κλείσιμο του λογαριασμού της Κάρτας: Οι Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί ακυρώνονται με το κλείσιμο του λογαριασμού της Κάρτας για οποιοδήποτε λόγο.

9. Απώλεια Κάρτας: Σε περίπτωση επανέκδοσης της Κάρτας, κατόπιν απώλειας ή κλοπής της, η Τράπεζα μεταφέρει στη νέα Κάρτα όλους τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί από το Μέλος του Προγράμματος μέχρι την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας ή της κλοπής.

10. Έλεγχος Πόντων: H Τράπεζα δύναται να ελέγξει τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί ή εξαργυρωθεί από το Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος αποκλειστικά για Υπαγόμενες Συναλλαγές του τελευταίου εξαμήνου.

IV. Συλλογή Πόντων

1. Γενικά: Οι Πόντοι συλλέγονται με κάθε χρήση της Κάρτας για την πραγματοποίηση μιας Υπαγόμενης Συναλλαγής (παρ. 2 κατωτέρω) και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσής της. Οι Πόντοι χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και συλλέγονται ηλεκτρονικά για κάθε Υπαγόμενη Συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 αμέσως κατωτέρω. Επιπρόσθετα οι Πόντοι συλλέγονται με την απόκτησης Προϊόντος της Τραπέζης που είναι συνδεδεμένο με το Πρόγραμμα.

2. Υπαγόμενες Συναλλαγές: Στις Υπαγόμενες Συναλλαγές περιλαμβάνονται όλες οι αγορές με Κάρτα αξίας τουλάχιστον Ευρώ ένα (€1), συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών εντός καταστημάτων, τηλεφωνικών αγορών, συναλλαγών μέσω διαδικτύου (internet) και συναλλαγών παγίων εντολών πληρωμών. Οι αναλήψεις μετρητών οποιασδήποτε μορφής, η εξόφληση υπολοίπου ή μέρους υπολοίπου της Κάρτας, η πληρωμή ετήσιας συνδρομής καθώς και τόκων ή εξόδων, όπως και η εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών προς το Δημόσιο, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΔΟΥ, Γ.Γ.Π.Σ., ΟΤΑ, ΕΦΚΑ) δεν συγκαταλέγονται υπάγονται στις Υπαγόμενες Συναλλαγές. Σε περίπτωση πραγματοποίησης Υπαγόμενης Συναλλαγής η οποία εντάσσεται σε πρόγραμμα ατόκων δόσεων σε Συνεργάτη του Προγράμματος οι Πόντοι χορηγούνται εφάπαξ και για το σύνολο της συναλλαγής, ενώ εφόσον πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση που δε συμμετέχει στο Πρόγραμμα Bonus, οι Πόντοι χορηγούνται βάσει της μηνιαίας καταχώρισης των ατόκων δόσεων στο Λογαριασμό της Κάρτας του Μέλους. Η Τράπεζα δύναται, οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση της, να εξαιρεί ορισμένους τύπους συναλλαγών από τις Υπαγόμενες Συναλλαγές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές τυχερών παιγνίων ή στοιχημάτων), το οποίο συνεπάγεται την άμεση κατάργηση της δυνατότητας των Μελών να συλλέγουν Πόντους, από την θέση σε ισχύ της ως άνω εξαίρεσης, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση των Μελών του Προγράμματος, τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για τις εκάστοτε εξαιρούμενες συναλλαγές, στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr/bonus. Στις Υπαγόμενες Συναλλαγές περιλαμβάνεται και η απόκτηση Προϊόντων της Τραπέζης που είναι συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους εκάστου προϊόντος και αποδίδουν Πόντους στην Bonus κάρτα που κατέχει το μέλος και συνδέει για την εξυπηρέτηση της παρούσας.

3. Αναλογία Χορηγούμενων Πόντων:

(α) Συνεργάτες του Προγράμματος: Με την επιφύλαξη των Μεγάλων Συνεργατών, οι Συνεργάτες του Προγράμματος χορηγούν δύο (2) Πόντους για κάθε Ευρώ ένα (€1) που τους καταβάλλεται από το Μέλος για όλες τις Υπαγόμενες Συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος. Για Υπαγόμενες Συναλλαγές σε Συνεργάτες του Προγράμματος που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, εφαρμόζεται αναλογικά το στοιχείο (γ) του παρόντος άρθρου.

(β) Μεγάλοι Συνεργάτες: Οι Μεγάλοι Συνεργάτες χορηγούν τέσσερις (4) Πόντους για κάθε Ευρώ ένα (€1) που τους καταβάλλεται από το Μέλος για όλες τις Υπαγόμενες Συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος. Για Υπαγόμενες Συναλλαγές σε Μεγάλους Συνεργάτες του Προγράμματος που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, εφαρμόζεται αναλογικά το στοιχείο (γ) του παρόντος άρθρου.

(γ) Μη Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις: Η Τράπεζα για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χορηγεί ένα (1) Πόντο για κάθε Ευρώ ένα (€1) Υπαγόμενης Συναλλαγής.

(δ) Αναφορικά με τα Προϊόντα της Τραπέζης που είναι συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus, επισημαίνεται ότι η απόδοση των Πόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους του εκάστοτε Προϊόντος.

(ε) Για Υπαγόμενες Συναλλαγές σε Συνεργάτες του Προγράμματος, η εξόφληση του αντιτίμου των οποίων πραγματοποιείται από τα Μέλη του Προγράμματος μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών πυλών πληρωμών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως : PayPal, Viva, και παρομοίων, εφαρμόζεται αναλογικά το στοιχείο (γ) του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο Συνεργάτης και της εντοπιότητας ή μη των διενεργούμενων συναλλαγών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στα στοιχεία (α), (β) και (γ) ανωτέρω.

4. Διαφοροποίηση Αναλογίας Χορηγούμενων Πόντων: Η κατά την προηγούμενη παρ. 3 αναλογία Χορηγούμενων Πόντων ανά ευρώ Υπαγόμενης Συναλλαγής δύναται να διαφοροποιείται:

α) Για ειδικές κατηγορίες Καρτών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συλλογής πόντων για τη χρήση τους σε όλους, ή σε ορισμένους Συνεργάτες του Προγράμματος, καθώς και σε μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Για τις κατά τα ανωτέρω κατηγορίες καρτών τα Μέλη ενημερώνονται μέσω των ιστοσελίδων www.alpha.gr/bonus και www.alpha.gr/cards ή με κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση της Τραπέζης μέσο.

β) Λόγω Επιπλέον Ειδικών Προσφορών Συλλογής Πόντων που παρέχει εκάστοτε η Τράπεζα ή οι Συνεργάτες του Προγράμματος και αφορούν είτε όλες είτε ορισμένες από τις Κάρτες, είτε όλα, είτε ορισμένα από τα Μέλη. Τα Μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται για τις παραπάνω Ειδικές Προσφορές Συλλογής Πόντων, και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της Τραπέζης ή/και των Συνεργατών (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω του Λογαριασμού της Κάρτας, με απευθείας επιστολή ή τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.alpha.gr/bonus ).

5. Ακύρωση Υπαγόμενης Συναλλαγής: Σε περίπτωση ακύρωσης Υπαγόμενης Συναλλαγής για οποιοδήποτε λόγο, οι Πόντοι που χορηγήθηκαν για τη Συναλλαγή αυτή αφαιρούνται αυτοδίκαια από το Λογαριασμό Πόντων. Για τα προϊόντα της Τραπέζης που είναι συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus η πολιτική ακυρώσεων ακολουθεί τους ισχύοντες όρους του εκάστοτε Προϊόντος.

6.Διάρκεια Ισχύος Πόντων: Πόντοι που έχουν συλλεχθεί από Υπαγόμενες Συναλλαγές και δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την πίστωσή τους στην Κάρτα, ακυρώνονται. Πόντοι που τυχόν έχουν αποδοθεί στην Κάρτα κατά την έκδοσή της, αν δεν έχουν εξαργυρωθεί, ακυρώνονται μετά από ένα (1) έτος. Πόντοι που χορηγούνται από Επιπλέον Ειδικές Προσφορές (παρ.4) δύνανται να έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξεως, η οποία ανακοινώνεται με την εκάστοτε Επιπλέον Ειδική Προσφορά. Τα Μέλη του Προγράμματος ειδοποιούνται μέσω του Λογαριασμού της Κάρτας για τον αριθμό των Πόντων που πρόκειται να λήξουν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν για τους πόντους που πρόκειται να λήξουν στην ιστοσελίδα https://www.alphabonus.gr/online-points.asp

7. Μεταφορά Πόντων: Η Μεταφορά Πόντων μεταξύ διαφορετικών Ενιαίων Λογαριασμών Πόντων είναι εφικτή, κατόπιν αιτήματος του Μέλους που αιτείται την μεταφορά των Πόντων μέσω των προβλεπόμενων καναλιών επικοινωνίας. Μεταφορές Πόντων μεταξύ διαφορετικών Προγραμμάτων Επιβράβευσης της Τραπέζης είναι δυνατές σε αναλογίες που αποφασίζει η Τράπεζα κατά την κρίση της. Δεν είναι δυνατή η πάγια εντολή μεταφοράς Πόντων.

8. Περιορισμός Συλλογής Πόντων: Η Τράπεζα ορίζει ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό Πόντων ανά Κάρτα που μπορούν να συλλεχθούν μηνιαίως από το Μέλος. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός Πόντων ανέρχεται στους 20.000, και μπορεί να μεταβληθεί κατά την κρίση της Τραπέζης. Τα Μέλη μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στο www.alpha.gr/bonus. Δεν υφίσταται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός Πόντων αναφορικά με τα Προϊόντα της Τραπέζης που είναι συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus.

V. Εξαργύρωση Πόντων

1. Γενικά: Τα Μέλη του Προγράμματος μπορούν να εξαργυρώνουν Πόντους στο πλαίσιο του Προγράμματος για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών, που προκαθορίζουν οι Συνεργάτες του Προγράμματος, με τις Προσφορές Εξαργύρωσης, οι οποίες γνωστοποιούνται στα Μέλη του Προγράμματος μέσω του Λογαριασμού της Κάρτας τους, μέσω του διαδικτύου, μέσω διαφήμισης εντός καταστήματος ή και γενικά με οποιοδήποτε πρόσφορο, κατά την κρίση της Τραπέζης και των Συνεργατών του Προγράμματος, μέσο. Δυνατότητα εξαργυρώσεως των Πόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος έχουν αποκλειστικά τα Μέλη που είναι κάτοχοι κύριας κάρτας και κατ’ εξαίρεση τα Μέλη-κάτοχοι πρόσθετης κάρτας, εφόσον τα κύρια μέλη επιλέξουν να τους παρέχουν την εν λόγω δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Τράπεζα, μέσω των προβλεπόμενων καναλιών επικοινωνίας, όπως αυτά αναγράφονται στους λογαριασμούς της Κάρτας ή του Προϊόντος που αποστέλλονται περιοδικά στα Μέλη. Η δυνατότητα εξαργυρώσεως των Πόντων από τους κατόχους πρόσθετων καρτών ισχύει σε κάθε περίπτωση μέχρι τυχόν ανακλήσεως της ως άνω εντολής εκ μέρους των κατόχων κύριων καρτών, η οποία γνωστοποιηθεί ομοίως στην Τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, είναι πέραν άλλων, η Εξυπηρέτηση Πελατών της Τραπέζης, το τηλέφωνο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω στις τελικές διατάξεις των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που το Μέλος κατέχει Κάρτα εκδόσεως Συνεργάτη του Προγράμματος (co-branded κάρτα), δύναται να επιλέξει την αυτόματη εξαργύρωση των Πόντων αυτής στο Συνεργάτη που αναγράφεται στην Κάρτα. Εφόσον όμως το Μέλος κατέχει περισσότερες της μίας co-branded κάρτας, η δυνατότητα αυτόματης εξαργύρωσεως θα δύναται να λάβει χώρα σε μία μόνο εξ αυτών.

2. Τυπικές Προϋποθέσεις Εξαργύρωσης: Η εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων επιτρέπεται είτε έπειτα από αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών στον Συνεργάτη με τη χρήση της Κάρτας είτε χωρίς αγορά, αλλά μετά από ελάχιστη χρέωση της κάρτας, για κάθε εξαργύρωση. Το ποσό της ελάχιστης χρέωσης για κάθε εξαργύρωση το ορίζει αποκλειστικά ο εκάστοτε Συνεργάτης. Επίσης, Συνεργάτες του Προγράμματος δύνανται να επιτρέπουν εξαργυρώσεις χωρίς να είναι απαραίτητη πρότερη αγορά ή χρέωση της κάρτας. Οι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση Πόντοι αντιστοιχούν με το εκάστοτε υπόλοιπο Πόντων του Λογαριασμού Πόντων του Μέλους. Η εξαργύρωση επιτρέπεται εφόσον το Μέλος τηρεί το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της Τραπέζης. Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από την Τράπεζα ή/και τους Συνεργάτες του Προγράμματος.

3. Διάρκεια Προσφορών Εξαργύρωσης: Οι Προσφορές Εξαργυρώσεων δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/και διαθεσιμότητας (π.χ. ανάλογα με την ύπαρξη αποθεμάτων του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Ο Συνεργάτης του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς ή /και μετά την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

4. Καθορισμός Προσφορών Εξαργύρωσης: Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται έναντι μέρους ή/και ολόκληρης της αξίας προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται από τον ίδιο το Συνεργάτη του Προγράμματος που παρέχει την εκάστοτε Προσφορά Εξαργύρωσης. Ο Συνεργάτης του Προγράμματος αποφασίζει επίσης πόσες εξαργυρώσεις επιτρέπει ανά συναλλαγή. Πόντοι δεν δύναται να εξαργυρώνονται σε συνδυασμό με άλλου είδους προσφορά, προώθηση, έκπτωση εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου.

5. Επιπλέον Ειδικές Προσφορές Εξαργύρωσης Πόντων: Η Τράπεζα ή οι Συνεργάτες του Προγράμματος δύνανται να απευθύνουν στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι Επιπλέον Ειδικές Προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες κατηγορίες Καρτών, κατά την απόλυτη κρίση της Τραπέζης. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις Ειδικές Προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της Τραπέζης ή/και των Συνεργατών (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω του Λογαριασμού της Κάρτας, με απευθείας επιστολή ή τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.alpha.gr/bonus).

6. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα κλπ. των προϊόντων και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη του Προγράμματος από τους Συνεργάτες του Προγράμματος ή/και την μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης Πόντων από οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προγράμματος. Οι εξαργυρώσεις υπόκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των παρόντων Όρων του Προγράμματος. Κρατήσεις, επιστροφές και ακυρώσεις οποιασδήποτε παραγγελίας, προϊόντος ή υπηρεσίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική επιστροφής ή ακύρωσης, που προβλέπει ο εκάστοτε Συνεργάτης, ο οποίος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει με το Μέλος.

VI. Ευθύνη του Μέλους - Υποχρέωση ορθής χρήσης του Προγράμματος

1. Οι Πόντοι συλλέγονται, τηρούνται, μεταφέρονται ή/και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά των Πόντων απαγορεύεται ρητά. Πόντοι που δεν συγκεντρώθηκαν ή/και δεν τηρήθηκαν σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος είναι άκυροι και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. Οι εν λόγω Πόντοι αφαιρούνται από τον Λογαριασμό Πόντων και σε περίπτωση που έχουν ήδη εξαργυρωθεί, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επανάκτησης της αξίας τους κατά την αναλογία €0,02 για κάθε Πόντο ή/και αποκλεισμού της πρόσβασης του Μέλους στο Πρόγραμμα. Η χρήση των προϊόντων που έχουν αποκτηθεί με εξαργύρωση των Πόντων, με σκοπό την μεταπώλησή τους απαγορεύεται ρητά. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ορθή χρήση του Προγράμματος από το Μέλος για όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του Μέλους στο Πρόγραμμα.

2. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος του Προγράμματος οποιουδήποτε όρου της σύμβασης χορήγησης της Κάρτας, του Προϊόντος ή/και των Όρων του Προγράμματος και γενικότερα σε περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε συμβατική του σχέση με την Τράπεζα, η Τράπεζα δικαιούται να αποκλείει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει όλους του Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

VII. Τελικές Διατάξεις

1. Εξυπηρέτηση Πελατών: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος τα Μέλη δύνανται να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 326 0000.

2. Διάφορα: Οι παρόντες Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KAI YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

1. Εξαργύρωση πόντων σε προϊόντα και υπηρεσίες Καταλόγου. Τα Μέλη του Προγράμματος επιτρέπεται να ανταλλάξουν Πόντους με είδη που περιέχονται στον εκάστοτε κατάλογο (εφεξής «Κατάλογος»), τα οποία τους αποστέλλονται ταχυδρομικά στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν ή σύμφωνα με τη διαδικασία που τους γνωστοποιεί η Τράπεζα ή με Προγράμματα που οργανώνει η Τράπεζα από κοινού με τους Συνεργάτες του Προγράμματος με τους εξής τρόπους:

α) Απόκτηση προϊόντων ή αποδοχή προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι Πόντων.
β) Προβλέπεται ως δυνατή, κατά τη κρίση της Τραπέζης, η δυνατότητα ανταλλαγής Πόντων για την απόκτηση προϊόντων ή την αποδοχή προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι Πόντων και καταβολής του ποσού που θα αναγράφεται στον Κατάλογο, η οποία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της Κάρτας και ισόποση χρέωση του Λογαριασμού του Μέλους. Στην ως άνω υπό (β) περίπτωση, εφόσον το ύψος της χρεώσεως της Κάρτας υπερβαίνει το εκάστοτε τιθέμενο από την Τράπεζα όριο, προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής του με άτοκες δόσεις, ο αριθμός και το ύψος των οποίων εξαρτάται από το εκάστοτε ύψος της οικονομικής συμμετοχής του Μέλους, σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στον Κατάλογο. Το ποσό της χρεώσεως προσθέτει επίσης αντίστοιχα Πόντους στον ειδικό Λογαριασμό του Μέλους.
γ) Η εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων δύναται να επιτραπεί και απευθείας σε Συνεργάτη του Προγράμματος κατά τη διάρκεια έγκυρης συναλλαγής του Μέλους με τη χρήση της Κάρτας. Ως συναλλαγή νοείται μόνο η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από το Μέλος, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων (π.χ. Εξαργύρωση Πόντων ως δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα). Κάθε Συνεργάτης του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα για την εξαργύρωση Πόντων να υποχρεώνει το Μέλος να προβαίνει είτε σε μια ελάχιστη καταβολή μετρητών, πέραν του ποσού που αντιστοιχούν οι διαθέσιμοι Πόντοι του, είτε σε χρέωση της Κάρτας του με το ελάχιστο αυτό ποσό αντίστοιχα.
Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών από την Τράπεζα ή/και τους Συνεργάτες του Προγράμματος.

2. Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας για την ανταλλαγή Πόντων με προϊόντα ή υπηρεσίες από τον Κατάλογο: Το Μέλος συμπληρώνει και αποστέλλει το ηλεκτρονικό δελτίο παραγγελίας, είτε μέσω διαδικτύου (Internet), είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος, η οποία επιβεβαιώνει τηλεφωνικώς τη συμπλήρωση και υποβολή του. Η Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να μαγνητοφωνήσει τη συνομιλία με το Μέλος, αφού πρώτα τον ενημερώσει περί τούτου και λάβει την έγκρισή του. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων του, όπου απαιτείται, κατά τα ως άνω, η Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος: α) ελέγχει στο σύστημα αν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός Πόντων στο Λογαριασμό του Μέλους, β) αφαιρεί τον αναγκαίο αριθμό Πόντων από τον Λογαριασμό, γ) αποστέλλει στους Συνεργάτες τη λίστα με τις παραγγελίες των Μελών του Προγράμματος, οι οποίοι στη συνέχεια αποστέλλουν το προϊόν στο Πελάτη με ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφοράς (courier).

3. Παράδοση Προϊόντων ή Παροχή Υπηρεσιών: Η Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος προωθεί το δελτίο παραγγελίας στον αντίστοιχο Συνεργάτη του Προγράμματος. Η παράδοση των προϊόντων στο Μέλος πραγματοποιείται στη διεύθυνση που δηλώθηκε στο δελτίο παραγγελίας, είτε μέσω ταχυδρομείου (ειδικά κουπόνια - vouchers), είτε με ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφοράς (courier). Το κόστος αποστολής δεν επιβαρύνει το Μέλος. Η παράδοση των προϊόντων ή των ειδικών κουπονιών (vouchers) για τη παροχή των υπηρεσιών που ανταλλάχθηκαν με Πόντους, πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερών από τη λήψη του δελτίου παραγγελίας. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεως παραδόσεως των προϊόντων ή των ειδικών κουπονιών για τη παροχή των υπηρεσιών, πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος, το Μέλος ενημερώνεται από την Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος. Όπου είναι δυνατή η χρήση του δικτύου συνεργαζόμενων με το Πρόγραμμα επιχειρήσεων για τη διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών, που ανταλλάσσονται με Πόντους, ο συμμετέχων θα παραλαμβάνει ειδικό έγγραφο (κουπόνι ή επιστολή ή δωροεπιταγή) και ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Το ειδικό έγγραφο (κουπόνι ή επιστολή ή δωροεπιταγή) αποστέλλεται στο Μέλος ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του δελτίου παραγγελίας του Συνεργάτη του Προγράμματος. β) Το ειδικό έγγραφο (κουπόνι ή επιστολή ή δωροεπιταγή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεώς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Συνεργάτη, μετά την πάροδο της οποίας παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Τυχόν ειδικά κουπόνια (vouchers), που δεν χρησιμοποιούνται εντός της ως άνω προθεσμίας ισχύος τους, ακυρώνονται αυτοδικαίως και το Μέλος χάνει οριστικά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τους Πόντους που αντιστοιχούν σε αυτά. γ) Για την παραλαβή του προϊόντος ή την απολαβή της επιλεγείσας υπηρεσίας, το Μέλος οφείλει να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις του Συνεργάτη αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, προσκομίζοντας το σώμα της δωροεπιταγής στο ταμείο του Συνεργάτη.

4. Δικαίωμα Επιστροφής Προϊόντων: Το Μέλος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ή να ζητήσει την αντικατάσταση των προϊόντων που επέλεξε. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους του Μέλους, η Τράπεζα διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στον αντίστοιχο Συνεργάτη του Προγράμματος, ο οποίος κατόπιν παραλαβής και ελέγχου της κατάστασης του προϊόντος, γνωστοποιεί άμεσα στην Τράπεζα αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα του Μέλους, με συνέπεια η Τράπεζα να προβεί εν συνεχεία είτε στην επιστροφή των αντίστοιχων Πόντων και του τυχόν χρηματικού ποσού που χρεώθηκε στην Κάρτα στο Λογαριασμό Πόντων, είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος. Η Τράπεζα, κατόπιν συνεννόησης με τους Συνεργάτες του Προγράμματος, δύναται να προβαίνει σε εξαίρεση ορισμένων ειδών από τη δυνατότητα επιστροφής τους, για τα οποία θα λαμβάνει γνώση το Μέλος μέσω του εκάστοτε Καταλόγου ή με κάθε πρόσφορο μέσο. Η επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται αποδεκτή, βάσει της εκάστοτε πολιτικής επιστροφών του κάθε Συνεργάτη του Προγράμματος και εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία, η οποία δεν έχει ανοιχτεί. Στην περίπτωση που η συσκευασία έχει ανοιχτεί, επιστροφή γίνεται αποδεκτή μόνο σε περίπτωση που το προϊόν τυγχάνει να είναι ελαττωματικό. Προϊόν που έχει αντικατασταθεί κατά τα ως άνω δεν επιστρέφεται ούτε αντικαθίσταται εκ νέου, παρά μόνο για πραγματικά ελαττώματα. Τυχόν έξοδα επιστροφής στις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Μέλος, εκτός από την περίπτωση πραγματικού ελαττώματος του προϊόντος. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει κατά την επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος με Συνεργάτη του Προγράμματος αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο τελευταίος.

5. Διάρκεια Προσφορών Εξαργύρωσης. Οι Προσφορές Εξαργυρώσεων δύνανται να έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή/και διαθεσιμότητας (π.χ. ανάλογα με την ύπαρξη αποθεμάτων του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας). Ο Συνεργάτης του Προγράμματος δεν υποχρεούται σε εξαργύρωση Πόντων μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς ή /και μετά την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

6. Καθορισμός Προσφορών Εξαργύρωσης. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται έναντι μέρους ή/και ολόκληρης της αξίας προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται από τον ίδιο το Συνεργάτη του Προγράμματος που παρέχει την εκάστοτε Προσφορά Εξαργύρωσης. Ο Συνεργάτης του Προγράμματος αποφασίζει επίσης πόσες εξαργυρώσεις επιτρέπει ανά συναλλαγή. Πόντοι δεν δύναται να εξαργυρώνονται σε συνδυασμό με άλλου είδους προσφορά, προώθηση, έκπτωση εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου.

7. Επιπλέον Ειδικές Προσφορές Εξαργύρωσης Πόντων. Η Τράπεζα ή οι Συνεργάτες του Προγράμματος δύνανται να απευθύνουν στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι Επιπλέον Ειδικές Προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες κατηγορίες Καρτών, κατά την απόλυτη κρίση της Τραπέζης. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις Ειδικές Προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της Τραπέζης ή/και των Συνεργατών (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω του Λογαριασμού της Κάρτας, με απευθείας επιστολή ή τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.alpha.gr/bonus).

8. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα κλπ. των προϊόντων και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη του Προγράμματος από τους Συνεργάτες του Προγράμματος και περιέχονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κατάλογο ή/και την μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης Πόντων από οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προγράμματος. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που Συνεργάτης του Προγράμματος, που προμηθεύει τα προϊόντα ή παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο, τα αποσύρει ή αναστείλει την προσφορά τους. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα ενημερώνει το Μέλος και του προτείνει μία από τις επιλογές που αναφέρονται ανωτέρω στη παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη αν το δελτίο παραγγελίας για την ανταλλαγή Πόντων έγινε από πρόσωπο που δεν ήταν σχετικά εξουσιοδοτημένο από το Μέλος ή ενήργησε διαφορετικά από ό,τι το είχε εξουσιοδοτήσει ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι εξαργυρώσεις υπόκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Επιβραβεύσεως (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων κρατήσεων, περιορισμών ακυρώσεων, επιστροφών, εγγυήσεων και περιορισμού ευθύνης του Συνεργάτη του Προγράμματος).

9. Ερωτήσεις που αφορούν τη μη παραλαβή των προϊόντων ή τη μη παροχή των υπηρεσιών υποβάλλονται από τα Μέλη στην Εξυπηρέτηση Πελατών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο υπό στοιχείο υπό Α. VII 1 εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη του δελτίου παραγγελίας.

10. O εκάστοτε ισχύων Κατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Επιβραβεύσεως και της συμβάσεως της Κάρτας.

11. Οι παρόντες υπό Β Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι Εξαργυρώσεως σε προϊόντα και υπηρεσίες Καταλόγου, λειτουργούν συμπληρωματικά με τους υπό Α Όρους του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο όλο με αυτούς.